ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಸಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಕಾಳಿದಾಸ ಮಹೋತ್ಸವ
ಮಗುವಲ್ಲ ಮಾರಿ
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು,ಯಾರು ಕಡಿಮೆ.
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ
ಹಸುರು ಸೀರೆ
ಭಾಸಮಹಾಕವಿಯ ಲಘುಪರಿಚಯ
ಭಾಸಮಹಾಕವಿ
ರಣಧೀರ
ಭಾಸಮಹಾಕವಿ
ಭಾಸಮಹಾಕವಿ
ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತ
ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತ