ಜಮಾಖರ್ಚಿನ ಪದ್ಧತಿ


ಗುಬ್ಬಿ. ಚಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ


(೧೯೧೩)