ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಕರ್ಣಾಟಕ ಚಂಡಕೌಶಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ