ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ ವಾಮನಾತ್ಮಜ-ಮುಂಬಾಪುರಿ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ನಟವಿದ್ಯೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮವು