ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ ಮುದವೀಡು ಕೃಷ್ಣರಾಯರು  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ನಾಟ್ಯಕಲಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ