ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ ಪರಿಮಿ ಪದ್ಮನಾಭಯ್ಯ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ವಿದೂಷಕನ ಪಾತ್ರ