ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ನಾಗಾನಂದ