ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ