ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ ಜಯಪೂರ್ಣಾಚಾರ್ಯ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ನಾಟಿಕಾಜನಿ