ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ ಎಲ್‍.ಗುಂದಪ್ಪ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಕಚ-ದೇವಯಾನಿ.(ನಾಟಕ)