ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್‍. ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ರಂಗಸ್ಥಳಗಳೂ ನಾಟಕಾಭಿನಯಗಳೂ