ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‍ ರಾಜು  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ವಿಮರ್ಶೆ-(ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ)