ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀಧರ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಕಥಕಳಿ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯ