ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ನಾಟಕರಸಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಣ