ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ|ಎಂ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಸುಬ್ಬೂ ನಾಟಕದ ಒಂದು