ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ|| ದೇವುಡು ನರಸಿಹ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ನಾಟಕವೂ ಸಮಾಜವೂ