ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ|| ತಿರುಮಲೆ ತಾತಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷರಾದ ನಾಟಕ ಶಿರೋಮಣಿ ವರದಾಚಾರ್ಯರು