ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ|| ಜಿ.ವಿ. ರಾಮಾಚಾರ್ಯ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದ ಸಂದೇಶ