ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ|| ಎನ್‍.ಎಸ್‍.ಜೈನಿ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಆಧುನಿಕ ನಾಟಕವೂ ನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆಯೂ