ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ವಿಶ್ವನಾಥ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಶ್ರೀಕಂಠಪದಲಾಂಛನ-ಭವಭೂತಿ