ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ವಿರ್ದ್ವಾ ಶ್ರೀರಂಗ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ, ತರ್ಕವಾಚಸ್ಪತಿ,ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ದುಃಖಾಂತ ನಾಟಕದ ಶುನ್ಯತೆ
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ದುಃಖಾಂತ ನಾಟಕದ ಶೂನ್ಯತೆ