ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ವಿರ್ದ್ವಾ ನಂಜುಂಡಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ