ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ವಿದ್ಯಾದರ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಔಚಿತ್ಯ