ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಲೇ||ವಿರ್ದ್ವಾ,ನಂಜುಂಡಶಾಸ್ತ್ರಿ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕಾ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ