ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಕರ್ಣಾಟಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆ