ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಮಾತೃಗುಪ್ತಾಚಾರ್ಯ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ರಸಾನುಭವಿಯಾರು?