ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಭಾವಪ್ರಕಾಶನ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ನಾಟಕವಸ್ತುಸ್ವರೂಪ