ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಭರತಾಚಾರ್ಯ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ