ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಪಿನ್ನಮರಾಜು ವೆಂಕಟಿಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶರ್ಮ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಸ್ತ್ರೀಪಾತ್ರಸೃಷ್ಟಿಯೂ, ಕಾದಾಲಿಸನೂ