ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಪರಿಮಿಪದ್ಮನಾಭಯ್ಯ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾರ್ಥನೆ