ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಸ್ತುತಿಪಂಚಕ