ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ರಸ-ಭಾವ ಸಂಬಂಧ