ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ನಾಟಕಗಳು