ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ದೇವುಡು  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ನಾಟಕವೂ ಸಮಾಜವೂ
ರಘುವಂಶದಿಂದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ
ನಾಗಾನಂದ
ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಆಸನಾದಿಗಳು
ವಿಮರ್ಶೆ
ಸ್ವವಿಷಯ
ಮಂಡೋದರಿ
ಮನ್ಮಥ ವಿಜಯ
ಯಕ್ಷಗಾನ
ನಾಟಕಗಳು
ಮಯುರ
ಮಯೂರ
ಮಯೂರ