ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ದೇವಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು