ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಟಿ.ಎನ್‍.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಪರ್ಣಗೃಹವಾಸ