ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೂಟ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಪ್ರಥಮ ಕರ್ಣಾಟಕ ನಾಟ್ಯಸಮ್ಮೇಲನ