ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಎಸ್‍.ಜಿ.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ದೇಶೀಯ ರಂಗಮಂದಿರ