ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‍  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ದುಃಖಾತ್ಮಕ ನಾಟಕ