ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಅರ್‍.ಎ. ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ನಾಟಕಾದಿ ಕಾವ್ಯಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಬೋಧನಾಕ್ರಮವೂ