ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಅಭಿನವಗುಪ್ತ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ರಂಗಭೂಮಿಯ ರಂಗುನುಡಿಗಳು