ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಇತಿಹಾಸ

ಭಾರತದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೊಂದು ದರ್ಪಣ