ಸಂವಾದ


ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಸಂಕಲನ

  ಸಂಪಾದಕ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಕಾರಂತ ಸಂದರ್ಶನ
'ಷೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಸ್ವಪ್ನನೌಕೆ'
ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ...
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಧರ್ಮ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇತ್ಯಾದಿ...
ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟ
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಕಥಾ ಕಮ್ಮಟ
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಮರಾಠಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ:
ಮೊದಲ ನೋಟ
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಬೇಂದ್ರೆಯವರ 'ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ'
ಮೊದಲ ನೋಟ
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಮೊದಲ ನೋಟ
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಮೊದಲ ನೋಟ
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಕವನಗಳು
ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಗೋಕಾಕ, ಕಾರಂತ, ಕಣವಿ: ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ
ಮೊದಲ ನೋಟ
‌‌ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಮೊದಲ ನೋಟ
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಹದಿನೈದು ಕವನಗಳು
ಐದು ಗದ್ಯ ಭಾಗಗಳು
ಪತ್ರಗಳು
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಪತ್ರಗಳು
ಮೊದಲ ನೋಟ
ಪತ್ರಗಳು
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು...
ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್
ಕಾವ್ಯ
ಹೊಸ ಓದು
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಕಾವ್ಯ
ಮೊದಲ ನೋಟ
ಪತ್ರಗಳು
ಕಾವ್ಯ
ಹೊಸ ಓದು
ಮೊದಲ ನೋಟ
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು...
ಕಾವ್ಯ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ-ಚರ್ಚೆ
ಪದಾರ್ಥ
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು...
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ-ಚರ್ಚೆ
ಹೊಸ ಓದು
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಅನುಬಂಧ-೧
ಹೊಸ ಓದು
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಪದಾರ್ಥ
ಮೊದಲ ನೋಟ
ಕಾವ್ಯ
ಹೊಸ ಓದು
ಮೊದಲ ನೋಟ
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಹೊಸ ಓದು
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ದಲಿತ-ಬಂಡಾಯ ಸ್ಥಗಿತತೆ: ಒಂದು ಸಂವಾದ
ಹೊಸ ಓದು
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಇನ್ನಷ್ಟು ಕವಿತೆಗಳು
ಮೊದಲನೋಟ
ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಕವಿತೆಗಳು
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ-ಚರ್ಚೆ
ಮೊದಲ ನೋಟಗಳು
ಹೊಸ ಓದು
ಮೊದಲ ನೋಟ
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ರೂಪಕಗಳ ಸಾವು
ಮೊದಲ ನೋಟ
ಹೊಸಧ್ವನಿಗಳು
ಹೊಸ ಓದು
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣೆಗಳು...
ಮೊದಲ ನೋಟ
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು...
ಹೊಸ ಓದು
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು...
ಹೊಸ ಓದು
ಮೊದಲ ನೋಟ...
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು...