ಸಂಕುಲ


ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆಗಳ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ

  ರಾಘವ ನಂಬಿಯಾರ್ ಕೆ. ಎಂ.  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಒಡವೆಯಿದ್ದೂ ಬಡವೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ
ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಗಾನದ ಹಳೆಯ ರೀತಿ
ತಾಳ ಲಯಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಗೀತ - ವಾದನ - ನರ್ತನ
ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೀತದ ತಿಟ್ಟು - ಮಟ್ಟು
ಯಕ್ಷವಾದ್ಯ - ವಾದನಗಳ ಅವತಾರಗಳು
ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆಯ ವಜ್ಜೆ - ಓಜೆ
ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಆಂಗಿಕದ ಇತಿ-ಮಿತಿ
ಅಭಿಯನ : ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಹಾರ್ಯ
ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಹಾರ್ಯ
ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಾಚಿಕಾಭಿನಯ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ......
ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಭಿನಯ
ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದರು