ಸಂವಾದ


ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಸಂಕಲನ

  ಅಮಿತಾವ್ ಘೋಷ್  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಅರಬ್ಬೀ ಲೇಖಕ : ನಗೀಬ್ ಮಹಫುಜ್‌ರ ಪ್ರಪಂಚ