2ನೇ ಖಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕವಿರಚಿತ ಸ್ತ್ರೀಪರ್ವ ಮಾತ್ರವು


(೧೮೮೭)