ಭಗವತೀ-ಕಾತ್ಯಾಯನೀ


ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರಕೋ ಕುಲಕರಣಿ ಗಳಗನಾಥ


(೧೯೧೯)