ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಸೊಂಡೇಕೊಪ್ಪದ ಶ್ರಿಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಭಾರತೇಯ ಸಾಹಿತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ