ಅರಿವು ಬರಹ


ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀಧರ ತೀ. ನಂ. ಡಾ|  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಸರ್ಕಾರಿ ರಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ -- ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು