ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ|ನಾಗವಾರ ನಾರಾಯಣರಾವ್‍  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಭಾಸಕವಿಯು ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾವ್ಯಗಳು